Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana – Štatút súťaže

Podmienky udeľovania:

1.

Súťaž je určená vizuálnym umelcom/umelkyniam narodeným alebo pôsobiacim na Slovensku. Slovenské štátne občianstvo nie je podmienkou, ak tu uchádzač preukázateľne žije, tvorí a pôsobí. Hlásiť sa môžu aj autori, ktorí sa na Slovensku narodili, ale žijú alebo pôsobia v zahraničí.

2.

Vek uchádzačov nesmie do 31. decembra kalendárneho roku prekročiť hranicu 40 rokov.

3.

Cena  nie je určená študentom. Uchádzači musia mať ukončené štúdium (škola umeleckého zamerania nie je podmienkou) do 31. decembra predchádzajúceho roku. Prebiehajúce štúdium v doktorandskom stupni však nie je prekážkou.

4.

Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného vizuálneho umenia.

5.

Do súťaže sa môžu autori/autorky prihlásiť sami prostredníctvom webovej stránky súťaže www.oskarcepan.sk. Prihláška musí obsahovať všetky povinné prílohy: –  portfólio s dostatočnou dokumentáciou tvorby –  CV–  stručné autorské stanovisko.

6.

Porota má právo vyžiadať si od autorov/autoriek dodatočne ďalšiu dokumentáciu. Prihláška musí byť podaná do dňa, ktorý je uvedený v každoročnej oficiálnej výzve a tlačovej správe. Vo výnimočných prípadoch je možné spôsob podania prihlášky konzultovať s organizátormi.

7.

Cena sa vyhlasuje každoročne. O udelení Ceny Oskára Čepana rozhoduje nezávislá medzinárodná odborná porota zložená z relevantných teoretikov/teoretičiek, kurátorov/kurátoriek, pedagógov/pedagogičiek a umelcov/umelkýň pôsobiacich v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Porotu menuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. V záujme sledovania kontinuity sú jej členovia menovaní na obdobie dvoch rokov. Nadácia – Centrum súčasného umenia neovplyvňuje rozhodovanie poroty, ani sa nezúčastňuje hlasovania. Definitívne zloženie poroty Ceny Oskára Čepana je zverejnené na webovej stránke projektu.

8.

Po uzavretí prihlášok do súťaže prebehne prvé zasadnutie poroty, na ktorom vyberie štyroch finalistov/finalistky. Tí budú organizátormi kontaktovaní najneskôr do týždňa od rozhodnutia komisie. Mená finalistov/finalistiek budú zverejnené na webovej stránke projektu, prostredníctvom sociálnych sietí a tlačovej správy, ktorá bude zaslaná do médií.

9.

Finalisti/finalistky získavajú možnosť prezentovať svoje diela na spoločnej výstave s finančným príspevkom odsúhlaseným a  aktualizovaným pre rok 2021 vo výške 3 000 eur, určeným na realizáciu nového diela, preplatenými cestovnými nákladmi a zabezpečením ubytovania v prípade, že finalista nepochádza z mesta, v ktorom prebieha výstava aktuálneho ročníka. Nadácia – Centrum súčasného umenia poskytne kurátora/kurátorku pre spoločnú výstavu finalistov v adekvátnom výstavnom priestore. Na výstave budú akceptované nové diela a projekty. Miesto konania a trvanie výstavy oznámi Nadácia – Centrum súčasného umenia vo výzva na prihlasovanie do aktuálneho ročníka. Autori/autorky sú si vedomí, že ak sa stanú finalistami/finalistkami súťaže, zaväzujú sa zmluvne k účasti na príprave výstavy a na sprievodných aktivitách, smerujúcich k prezentácii a informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o priebehu celého projektu (napr. komentovaných prehliadkach, diskusiách, sprievodných programoch, prezentáciách a podobne). V neposlednom rade sa zaväzujú zúčastniť slávnostného ceremoniálu vyhlásenia laureáta/laureátky.

10.

Porota na svojom druhom zasadnutí, ktoré sa bude konať v priebehu výstavy finalistov/finalistiek rozhodne o laureátovi/laureátke Ceny v príslušnom roku. Zverejnenie mena laureáta/laureátky ceny sa uskutoční na slávnostnom ceremoniáli. Nadácia – Centrum súčasného umenia vydá pri tejto príležitosti tlačovú správu a udalosť mediálne spropaguje. Nadácia – Centrum súčasného umenia si vyhradzuje právo Cenu neudeliť v prípade nerešpektovania tohto štatútu.

11.

Laureát/laureátka Ceny Oskára Čepana získava finančnú odmenu 5000 eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited (RU) v New Yorku v mesiacoch marec a apríl nasledovného roka a samostatnú výstavu v relevantnej inštitúcii na Slovensku. V rámci rezidencie má účastník zabezpečený finančný príspevok na pobyt, štipendium, letenky, prepravu z/do letiska, zdieľané pracovné priestory a ubytovanie v zdieľanom byte. RU neponúka klasický priestor na tvorbu v ateliéri, pretože hlavným účelom pobytu je networking a profesionálny rozvoj umelca. RU ponúka prezentácie pred významnými galeristami a kurátormi, organizuje terénne návštevy v ateliéroch a súkromných galériách a víťazovi pomáha spoznať newyorskú kultúrnu scénu. Na záver pobytu je od umelca očakávaná verejná prezentácia jeho práce. Prostredníctvom rezidencie získava laureát cenné zahraničné kontakty. Preto, aby mohol naplno využívať tieto možnosti, musí mať aspoň základnú znalosť angličtiny.

12.

Laureát/laureátka získava možnosť zorganizovania samostatnej prezentácie svojej tvorby (formou výstavy, publikácie) po návrate z rezidenčného pobytu, do doby maximálne dva roky odo dňa vyhlásenia výsledkov.

13.

Prihlásenie umeleckých  dvojíc,  zoskupení  alebo  kolektívov je akceptované. Vzhľadom na limitované finančné prostriedky a priestory partnera však môže rezidenciu v  New Yorku absolvovať iba jeden z  členov, ktorého si dvojica alebo zoskupenie samostatne určí.

14.

O cenu sa autori a autorky môžu uchádzať opakovane, v prípade, že sa v minulosti nestali jej laureátom/laureátkou. Udelenie ceny je totiž jednorazové.

Štatút aktualizovaný v Bratislave dňa 1. 2. 2021

Nadácia – Centrum súčasného umenia