Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Cena Oskára Čepana – Štatút ocenenia

Podmienky udeľovania:

1.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam narodeným alebo pôsobiacim na Slovensku. Slovenské štátne občianstvo nie je podmienkou, ak tu uchádzač*ka preukázateľne žije, tvorí a pôsobí. Hlásiť sa môžu aj autori*ky, ktorí sa na Slovensku narodili, ale žijú alebo pôsobia v zahraničí.

2.

Vek uchádzačov*čiek nesmie do 31. decembra kalendárneho roku prekročiť hranicu 40 rokov.

3.

Cena  nie je určená študentom*kám. Uchádzači a uchádzačky musia mať ukončené vysokoškolské štúdium (škola umeleckého zamerania nie je podmienkou) do 31. decembra predchádzajúceho roku. Prebiehajúce štúdium v doktorandskom stupni však nie je prekážkou.

4.

Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného vizuálneho umenia.

5.

Autori*ky sa môžu do projektu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky www.oskarcepan.sk. Prihláška musí obsahovať všetky povinné prílohy v slovenskom aj anglickom jazyku: – portfólio s dostatočnou dokumentáciou tvorby – CV – stručné autorské stanovisko.

6.

Porota má právo vyžiadať si od autorov*iek dodatočne ďalšiu dokumentáciu. Prihláška musí byť podaná do dňa, ktorý je uvedený v každoročnej oficiálnej výzve a tlačovej správe. Vo výnimočných prípadoch je možné spôsob podania prihlášky konzultovať s organizátormi*kami.

7.

O udelení Ceny Oskára Čepana rozhoduje nezávislá medzinárodná odborná porota zložená z relevantných teoretikov*čiek, kurátorov*iek, pedagógov*ičiek a umelcov*kýň pôsobiacich v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Porotu menuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. V záujme sledovania kontinuity sú jej členovia*ky menovaní na obdobie dvoch rokov. Nadácia – Centrum súčasného umenia neovplyvňuje rozhodovanie poroty, ani sa nezúčastňuje hlasovania. Definitívne zloženie poroty Ceny Oskára Čepana je zverejnené na webovej stránke projektu po uzavretí otvorenej výzvy.

8.

Po uzavretí prihlášok do otvorenej výzvy prebehne zasadnutie poroty, na ktorom vyberie štyroch laureátov*ky ocenenia. Ktorí*é budú organizátormi*kami kontaktovaní*é najneskôr do týždňa od rozhodnutia komisie. Ich mená budú zverejnené na webovej stránke projektu, prostredníctvom sociálnych sietí a tlačovej správy, ktorá bude rozoslaná do médií.

9.

Laureáti a laureátky Ceny Oskára Čepana 2024 získajú možnosť prezentovať svoje diela na spoločnej výstave s finančným príspevkom vo výške 4000 eur na každého*každú, určeným na realizáciu nového diela, preplatenými cestovnými nákladmi a zabezpečením ubytovania v prípade, že finalista*ka nepochádza z mesta, v ktorom prebieha výstava aktuálneho ročníka. Nadácia – Centrum súčasného umenia poskytne kurátora*ku pre spoločnú výstavu laureátov a laureátiek v adekvátnom výstavnom priestore. Na výstave budú akceptované nové diela a projekty. Miesto konania a trvanie výstavy oznámi Nadácia – Centrum súčasného umenia vo výzve na prihlasovanie do aktuálneho ročníka. Autori*ky sú si vedomí, že ak sa stanú nominantmi*kami na ocenenie, zaväzujú sa zmluvne k účasti na príprave výstavy a na sprievodných aktivitách, smerujúcich k prezentácii a informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o priebehu celého projektu (napr. komentovaných prehliadkach, diskusiách, sprievodných programoch, prezentáciách a podobne).

10.

Jeden vybraný laureát*ka Ceny Oskára Čepana 2024 získa na základe losovania dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited (RU) v New Yorku v mesiacoch október a november tohto roka. V rámci rezidencie má účastník*čka zabezpečený finančný príspevok na pobyt, štipendium, letenky, prepravu z/do letiska, zdieľané pracovné priestory a ubytovanie v zdieľanom byte. RU neponúka klasický priestor na tvorbu v ateliéri, pretože hlavným účelom pobytu je networking a profesionálny rozvoj umelca*kyne. RU ponúka prezentácie pred galeristami*tkami a kurátormi*kami, organizuje terénne návštevy v ateliéroch a súkromných galériách a pomáha spoznať newyorskú kultúrnu scénu. Na záver pobytu môže byť od umelca*kyne očakávaná verejná prezentácia jeho*jej práce. Prostredníctvom rezidencie získava laureát*ka cenné zahraničné kontakty. Preto, aby mohol*la naplno využívať tieto možnosti, musí mať aspoň základnú znalosť angličtiny. V prípade umeleckých dvojíc, zoskupení alebo kolektívov, vzhľadom na limitované finančné prostriedky a priestory partnerskej inštitúcie môže rezidenciu v New Yorku absolvovať iba jeden z členov*iek, ktorého si dvojica alebo zoskupenie samostatne určí.

11.

Prihlásenie umeleckých  dvojíc,  zoskupení  alebo kolektívov je akceptované. Cena Oskára Čepana v týchto prípadoch však nemôže garantovať iné finančné podmienky pre účasť, než aké sú stanovené pre jednotlivcov.

12.

O cenu sa autori*ky môžu uchádzať opakovane, v prípade, že sa v minulosti nestali jej laureátom*kou. Udelenie ceny je totiž jednorazové.

Štatút aktualizovaný v Bratislave dňa 10. 2. 2024

Nadácia – Centrum súčasného umenia