Cena

Oskára

Čepana

O nás Partneri SK/EN Prihlásiť

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Štatút

Projekt je určený vizuálnym umelcom a umelkyniam narodeným alebo pôsobiacim na Slovensku. Slovenské štátne občianstvo nie je podmienkou, ak tu uchádzač*ka preukázateľne žije, tvorí a pôsobí. Hlásiť sa môžu aj autori*ky, ktorí sa na Slovensku narodili, ale žijú alebo pôsobia v zahraničí. Účasť v projekte je založená na otvorenej výzve a možnosti prihlásenia sa pre každého, kto spĺňa podmienky uvedené v štatúte. Cena Oskára Čepana podporuje nie len jednotlivých umelcov a umelkyne, vybraných každoročne medzinárodnou odbornou porotou v ich tvorivom vývoji, ale kultivuje aj divácku scénu, prijímateľov súčasného vizuálneho umenia a diskurz o ňom vo všeobecnosti. Projekt napomáha zviditeľňovaniu a popularizácii slovenského umenia, stimuluje a podporuje vznik nových umeleckých diel, iniciuje cezhraničné a medzinárodné spolupráce. A to najmä aktívnou spoluprácou s medzinárodne koncipovanou porotou, každoročne obmieňanou o špičkové mená vo svojom obore, ako aj s rezidenčným programom Residency Unlimited v New Yorku (USA).

História slovenskej verzie ocenenia, ktoré je súčasťou širšieho medzinárodného networku podobných ocenení YVAA - Young Visual Artists Awards siaha do roku 1996, kedy ju pod názvom Mladý slovenský výtvarník roka založila zakladateľka a riaditeľka americkej nadácie The Foundation for a Civil Society (FCA) Wendy W. Luersová. Spoločne so svojím manželom Williamom Luersom, americkým veľvyslancom v Prahe, strávila v Československu niekoľko rokov a po páde komunistického režimu sa rozhodla pre pomoc krajinám východného bloku na kultúrnom poli: založila tradíciu udeľovania výtvarných cien, spojenú s následným pobytom víťaza v USA. Od roku 2001 nesie slovenská obdoba projektu aktuálny názov Cena Oskára Čepana, podľa teoretika výtvarného umenia Oskára Čepana (1925-1992).

* Oskár Čepan (1925 – 1992) bol vyhraneným kritikom a teoretikom výtvarného umenia so širokým záberom a prenikavým rozhľadom, zasväteným editorom a antologistom, erudovaným a vnímavým autorom textov o súdobom slovenskom výtvarnom umení, filozofom, teoretikom, historikom a kritikom. V slovenskom dejepise výtvarného umenia dvadsiateho storočia mal nezastupiteľné postavenie. Jeho texty sú dodnes aktuálne a prekvapujúco presné.

Kontakt

mail: cenaoskaracepana2022@gmail.com tel.: +421 915 380 227

Organizačný tím

Andrea Kutlíková je riaditeľkou Ceny Oskára Čepana od roku 2023. Je projektová manažérka, ktorá sa venovala viacerým koordinačným a riadiacim pozíciám na domácich, ako aj medzinárodných projektoch, spoluzakladala centrum Kalab, má bohaté skúsenosti v oblasti vedenia nezávislých organizácií, programov v oblasti kultúry, komunít, umenia a aktivít zameraných na menšiny a marginalizované skupiny. Týmto témam sa začala intenzívne venovať ešte počas stáže vo Finish Lifelong learning foundation v Helsinkách po vysokej škole a pokračuje v tom intenzívne dodnes.

Patrícia Chamrazová, asistentská a produkčná podpora v Cene Oskára Čepana je mediálna umelkyňa. Pochádza zo Slovenska a momentálne pôsobí vo Viedni. Bakalárske a magisterské štúdium absolvovala v odbore Intermédiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu v odbore Transmediálne umenie na University of Applied Arts Vienna. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych medzinárodných výstavách, projektoch a rezidenciách.